ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


I.  Preambula

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našich web stránok je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli  cítiť sa bezpečne, keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našich  webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,  aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

 

II.  Prevádzkovateľ

FASHIONMAN INTERNATIONAL s.r.o. je obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  oddiel Sro, vložka č.  , so sídlom Gorkého 9, 811 01 Bratislava, IČO 462 076 78 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).

 

III.  Účel spracovania osobných údajov

·       Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje používateľov webstránok  za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom internetového obchodu vedeného na webovom sídle https://luxuryfashionstores.sk/ (ďalej len „e-shop“). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

1. Registráciu na webovom sídle (ďalej len „webstránka“);

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy;

3. Uskutočnenie obchodu;

4. Dodanie tovaru objednaného Kupujúcim;

5. Spotrebiteľa, aby si uplatniť spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú.

 

·       Ak ste súhlasili s tým, aby Vám boli doručované informácie o nových produktoch a špeciálne ponuky, Prevádzkovateľ spracováva Vaše údaje za účelom zaslania obchodných informácií o súčasných módnych trendoch, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch.

 

IV.  Typ údajov

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na:

1.     Prihlásenie sa  na Webstránku:

        a) Meno a priezvisko;

-       b) E-mailová adresa.

 

2.     Nákup na Webstránke:

-       a) Meno a priezvisko;

-       b) Pohlavie (výberom z ponuky Pani/Pán/dieťa );

-       c) Fakturačná adresa a doručovacia adresa ak je iná než fakturačná

-       d) Číslo telefónu;

-       e) E-mailová adresa.

 

3.     Údaje, ktoré sú poskytované používateľom dobrovoľne:

-       a) IČO, ak sa jedná o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, pre účely správneho vystavenia faktúry

-       b) DIČ, ak sa jedná o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa - pre účely správneho vystavenia faktúry

 

V.  Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje spracovávame s Vašim súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na webstránke a v momente potvrdenia transakcie uskutočnenej na webstránke.

Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať sa a nakupovať cez webstránku.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

1.     Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu  sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Ak odvoláte súhlas na všetky účely spracovania, Váš Užívateľský účet na webstránke bude vymazaný a Vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu  nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a  neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

2.     Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali, a to aj bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov  nebude mať vplyv na spracovanie údajov pred podaním žiadosti t. j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš účet na webstránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

3.     Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov  znamená, že Váš Užívateľský účet na webstránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

4.     Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie  Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

5.     Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na Webstránku do záložky Profil.

6.     Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vás poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje. Sme povinní  informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.

 

VI.  Doba uchovávania osobných údajov

Vašej osobné údaje uchovávame do doby kým nie je Váš Užívateľský účet na Webstránke vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Naše systémy zachovajú také  informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

Naše značky

Zaregistrovať sa na odber nášho newslettra