Reklamačný poriadok

pre e-shop www.luxuryfashionstores.sk

Preambula
I.    Reklamačný poriadok stanovuje postup a práva zákazníka, ktorý si u predávajúceho zakúpil tovar v e-shope umiestnenom na webovej stránke https://luxuryfashionstores.sk v prípade, že napriek úsiliu výrobcu a predávajúceho o zachovanie vysokej kvality tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
II.    Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na spotrebný tovar predávaný v e-shope umiestnenom na webovej stránke www.luxuryfashionstores.sk (ďalej len "tovar"), u ktorého sú uplatňované práva zákazníka zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").
III.    Predávajúcim je spoločnosť FASHIONMAN INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Gorkého 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46 207 678, DIČ: 202 327 7839, IČ DPH: SK2023277839, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 73611/B (ďalej len „predávajúci“).
IV.    Zákazníkom je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Na zákazníka, ktorý nie je  spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať tento Reklamačný poriadok, ale práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa riadia uzatvorenou zmluvou a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Čl. I
Prevencia a povinnosti zákazníka
I.    Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh, materiál a veľkosť tovaru presne zodpovedal potrebám a účelu zákazníka, pričom táto voľba je úplne na zákazníkovi a jeho zodpovednosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade, že tovar bude zákazníkom nesprávne vybraný alebo pokiaľ sa s tovarom bude zaobchádzať v rozpore s informáciami a údajmi poskytnutými predávajúcim resp. výrobcom. Zákazník pred zakúpením tovaru zohľadní účel použitia, prevedenia, materiálového zloženia a spôsob ošetrovania tovaru, ktorý je uvedený na e-shope v podrobnostiach ku každému tovaru (Návod na údržbu textílií, resp. u obuvi tiež Návod na používanie a ošetrovanie obuvi).  
II.    Po celý čas používania zakúpeného tovaru je potrebné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru a tovar nepoužíval v jeho rozpore s jeho účelom nosenia. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť tovaru, najmä nadmernú intenzitu používania tovaru, nesprávnu alebo nedostatočnú údržbu tovaru, používanie tovaru k nevhodnému účelu alebo nevhodným spôsobom alebo používanie tovaru v rozpore s údajmi a informáciami uvedenými výrobcom na etiketách tovaru alebo predávajúcim na e-shope (ďalej len „nesprávne používanie“). Pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru najmä z týchto vyššie uvedených dôvodov, nejde o vadu tovaru a predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru. V takýchto prípadoch nie je možné uznať reklamáciu.  Napr. módna obuv v zmysle normy STN EN ISO 19952, Obuv, Slovník je „obuv,ktorá nie je navrhnutá a nevyrába sa na bežné nosenie a pri ktorej sa uprednostňuje módny štýl“.
III.    Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná a správna údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Poškodenie tovaru v tomto dôsledku nie je dôvodom pre uplatnenie reklamácie tovaru. Predávajúci a výrobca poskytujú svojím zákazníkom dostatočné množstvo informácií potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
Čl. II
Základné podmienky reklamácie

I.    V prípade, že sa po prevzatí tovaru zákazníkom vyskytne v záručnej dobe na tovare vada spôsobená výhradne výrobcom alebo predávajúcim a zákazník o tejto vade v dobe predaja nevedel a vedieť nemohol za predpokladu, že zákazníkovi nebola kvôli tejto vade poskytnutá zľava, môže zákazník uplatniť reklamáciu v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
II.    Predávajúci zodpovedá len za tie vady, ktoré mal tovar v čase jeho odoslania zákazníkovi, a ktoré sa vyskytnú po jeho doručení zákazníkovi v záručnej dobe.
III.    Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávnym používaním, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
IV.    Reklamácia môže byť uplatnená vždy iba na vadný tovar a nie je možné reklamovať iné kusy tovaru, ktoré boli zakúpené samostatne, hoci môže ísť o tovar rovnakého vzoru, typu, doplnkov a pod. Reklamáciu  tovaru viacerých kusov možno uplatniť iba v prípade, že tento tovar bol zakúpený spolu, pod jedným predajným kódom a jednou spoločnou kúpnou cenou.
V.    Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácia nebráni všeobecným zásadám hygieny. Zákazník je povinný zaslať reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť pripustiť k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (najmä podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
VI.    Ak si zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný rozhodnúť, či tovar bude prijatý k reklamačnému konaniu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a či sú splnené podmienky pre uplatnenie reklamácie. V prípade, že tovar bude prijatý k reklamácii, bude reklamácia posúdená zodpovednou osobou predávajúceho, v zložitejších prípadoch bude tovar odoslaný na odborné posúdenie k výrobcovi, resp. zodpovednej osobe poverenej výrobcom. Posúdenie oprávnenosti reklamácie a výber postupu pri reklamácii prináleží výhradne predávajúcemu či výrobcovi, alebo v zastúpení zodpovednej osoby.
VII.    Reklamácia, t. j. posúdenie jej oprávnenosti a prípadné odstránenie vady, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci si môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom písomne, resp. emailom dohodnúť dlhšiu lehotu.
Čl. III
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

I.    Zákazník si uplatní reklamáciu na diaľku výlučne vyplnením Reklamačného listu a zaslaním fotografie(-í) v listinnej podobe na adresu FASHIONMAN INTERNATIONAL s.r.o. Gorkého 9, 81101 Bratislava (Slovakia), alebo  elektronicky na emailovú adresu info@luxuryfashionstores.sk . Keď predávajúci obdrží takto vyplnený formulár, na klientov email, ktorý uviedol v predmetnom formulári, Predajca zašle klientovi prepravný štítok prepravcu, ktorý tento tovar prevezme.

II.    Klient je povinný tovar spolu s príslušenstvom vrátane príslušnej dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení zabaliť tak, aby zabránil poškodeniu tovaru počas prepravy kuriérskou spoločnosťou. Následne kuriér príde prevziať tovar od kupujúceho. Zákazník je povinný pri každom spôsobe uplatnenia reklamácie preukázať riadne zakúpený tovar predložením, resp. doložením predajného dokladu alebo faktúry.

III. Reklamačný list obsahuje najmä údaje o identifikácii reklamovaného tovaru; dátum uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady; identifikáciu zákazníka; popis vady, jej vzniku a identifikáciu predajného dokladu. Tovar nemôže byť prijatý k reklamácii v prípade, že zákazník nedodá vyplnený reklamačný list.
IV. Spôsob vybavenia reklamácie (najmä odstránením vady, výmenou tovaru či poskytnutím náhradného tovaru, poskytnutím zľavy na tovar alebo vrátením kúpnej ceny v súlade s čl. V a VI tohto Reklamačného poriadku) je vždy na rozhodnutí predávajúceho. Pri stanovení spôsobu vybavenia reklamácie bude predávajúci, výrobca resp. zodpovedná osoba vždy postupovať v súlade s účelnosťou riešenia situácie a s ohľadom na prianie zákazníka, pokiaľ bude možné a účelné tomuto prianiu vyhovieť.
V. Pri reklamácii tovaru zasiela kupujúci tovar jedine na adresu: FASHIONMAN INTERNATIONAL s.r.o. Gorkého 9, 81101 Bratislava. Na inej adrese nebude tovar prijatý. Predávajúci neprevezme tovar zaslaný na dobierku. V prípade oprávnenosti reklamácie zašle príslušnú sumu za tovar  predávajúci na bankový účet uvedený v Reklamačnom liste.
VI. Po vybavení reklamácie predávajúci zašle tovar späť kupujúcemu kuriérskou spoločnosťou.
Čl. IV
Lehoty pre uplatnenie reklamácie

I.    Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutné si uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
II.    Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do dňa, kedy bol zákazníkovi po skončení opravy tovar späť doručený, sa do záručnej doby nezapočítava. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu odo dňa doručenia nového tovaru zákazníkovi. V prípade výmeny vadného kusu tovaru, ktorý sa skladá z viacerých kusov, sa nová záručná doba vzťahuje len na ten vymenený kus tovaru.
III.    Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vydržať vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.
Čl. V
Odstrániteľné vady
I.    Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť bez toho, aby sa to zohľadnilo na vzhľade, funkcii a kvalite tovaru.
II.    V prípade výskytu odstrániteľnej vady má zákazník právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
III.    O uskutočnení opravy rozhodne predávajúci, príp. zodpovedná osoba a v prípade pozitívneho rozhodnutia a o oprave odošle po jej vykonaní tovar zákazníkovi kuriérskou spoločnosťou.
IV.    Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže predávajúci, resp. zodpovedná osoba rozhodnúť o výmene tovaru alebo poskytnutí náhradného tovaru v rovnakej cene. Pokiaľ nie je výmena tovaru možná, môže zákazník požiadať primeranú zľavu z ceny tovaru.
V.    V prípade odstrániteľnej vady má zákazník právo na výmenu tovaru alebo poskytnutie náhradného tovaru v rovnakej cene alebo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave sa jedná, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady. Právo zákazníka na výmenu tovaru musí byť zákazníkom uplatnené najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa skončenia reklamačného konania.

Čl. VI
Neodstrániteľné vady
I.    Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
II.    Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby tovar bol riadne používaný ako tovar bez vady, predávajúci rozhodne o nasledujúcich spôsoboch vybavenia reklamácie:
a) výmena tovaru za nový tovar a v prípade, že tovar rovnakého druhu už nie je na sklade, potom o výmene tovaru za iný tovar v rovnakej cene;
b) vrátenie kúpnej ceny.
III.    V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu používaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. estetické vady) a zákazník nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho používania a k možnostiam ďalšieho použitia.
IV.    V prípade, že v rámci reklamačného konania predávajúci rozhodne o vrátení kúpnej ceny, bude kúpna cena zákazníkovi vrátená bezhotovostnou platbou zaslaním finančnej čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene na účet zákazníka uvedený v Reklamačnom liste. Kúpna cena bude zákazníkovi vrátená do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa jeho informovania o výsledku reklamačného konania.

Čl. VII
Ochrana osobných údajov

Na účely reklamačného konania z uplatneného nároku zo zodpovednosti za vady v rozsahu potrebnom pre vybavenie reklamačného konania predávajúci získava súhlas reklamujúceho so spracovaním a uchovaním jeho/jej osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok nadobúda svoju platnosť a účinnosť dňom 15. 11. 2019. Reklamačný poriadok je k dispozícii na webovej stránke e-shopu www.luxuryfashionstores.sk. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.
Spoločnosť FASHIONMAN INTERNATIONAL s.r.o.,
so sídlom Gorkého 9, Bratislava, PSČ 811 01

Naše značky

Zaregistrovať sa na odber nášho newslettra