VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

e-shopu luxuryfashionstores.sk

 

Čl. I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIA POJMOV

1. Uvedené Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti FASHIONMAN INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Gorkého 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46 207 678, DIČ: 2023277839, IČ DPH: SK2023277839, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu               Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 73611/B (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, pri kúpe tovaru, ktorý ponúka Predávajúci prostredníctvom elektronického obchodu na internete, https://luxuryfashionstores.sk/ a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.  Predávajúci a kupujúci ďalej len „Zmluvné strany“.

2. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), zákonom č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

3. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce so zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a  zo zákona č. 102/2014 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon“) zostávajú týmito VOP nedotknuté.

4. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez elektronický obchod a tým s prevádzkovateľom elektronického obchodu uzavrieť kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a prostredníctvom toho istého elektronického obchodu odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán, alebo zástupca. Ide o osobu, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri SR.

5. Spotrebiteľ je fyzická osoba , ktorá nakupuje tovar pre osobnú spotrebu a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

6. Spotrebiteľom nie je definovaný kupujúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

7. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka zverejnená na internetovej stránke https://luxuryfashionstores.sk/. Obsahuje predovšetkým názov tovaru, jeho textový popis, ilustračnú fotografiu a aktuálnu cenu vrátane DPH. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke https://luxuryfashionstores.sk/. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na uvedenej stránke Predávajúceho.

8. Zmluva na diaľku sa v zmysle Zákona rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

9. Kontaktné údaje Predávajúceho:

       LUXURY

       Laurinská 10, 811 01 Bratislava

       Slovenská republika

       Telefón:  zdarma podporná linka pre Slovensko: 0800 100 807

       Mobil: ostatné krajiny +421 910 716 606, poplatok za hovor bude účtovaný v zmysle podmienok   stanovených operátorom v príslušnej krajine

       WhatsApp: +421 910 716 606 (LuxuryfashionstoresSlovak)

       email: info@luxuryfashionstores.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5

820 07 Bratislava

 Odbor ochrany spotrebiteľa

Tel.: 02/58 27 2130

 

Čl. II

OBJEDNÁVKA A SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Objednávka vznikne, ak na internetovej stránke https://luxuryfashionstores.sk/ registrovaný Kupujúci (spotrebiteľ, klient) vloží vybratý tovar do nákupného košíka a ihneď vykoná úhradu za vybratý tovar platobnou kartou alebo bankovým prevodom. V prípade, ak úhrada prebehne úspešne, kupujúci obdrží email s potvrdením vzniku objednávky a jej detailmi (zoznam produktu, suma, suma za prepravu, celková suma, predpokladaná doba doručenia a pod.). Zároveň kupujúci uvedie adresu doručenia tovaru, a potvrdí svoju objednávku, a tým zároveň akceptuje znenie týchto VOP a podmienok ochrany osobných údajov.

2. Ak kupujúci uvedie neúplné požadované údaje, prípadne uvedie nesprávne údaje alebo ak sa heslo Klienta dostane do rúk neoprávnených osôb bez súčinnosti Predávajúceho, Predávajúci v týchto prípadoch nezodpovedá za škody, ktoré v dôsledku vyššie uvedených skutočností vznikli Kupujúcemu.

3. Ihneď po spracovaní objednávky bude kupujúcemu na ním zadanú emailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré bude obsahovať číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, veľkosť tovaru, údaj o cene a predpokladanú dodaciu lehotu. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť doručeného potvrdenia objednávky. V prípade, ak tak nevykoná, Predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody. Doručením potvrdzujúceho emailu s potvrdením o prijatí Kupujúceho objednávky  a prijatia platby dôjde k uzavretiu právne záväznej kúpnej zmluvy. V momente, keď je tovar odoslaný Predávajúcim, bude Kupujúcemu zaslaný email umožňujúci sledovanie doručovania zásielky.

4. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.

5. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

6. Predávajúci si vyradzuje právo zrušiť celú objednávku, prípadne jej časť, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. Predávajúci bude v takom prípade okamžite kontaktovať Kupujúceho, s danou situáciou ho oboznámi a dohodne sa na ďalšom postupe. V prípade, ak Kupujúci kúpnu cenu, prípadne jej časť už uhradil na účet Predávajúceho, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr však v lehote do 14 dní vrátená na účet Kupujúceho, ktorý uvedie v objednávke resp. emailom. 

7. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa nezhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša predávajúci.

                   

Čl. III

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci je povinný:
 1. dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, veľkosti a termíne ho poslať prepravnou spoločnosťou. Zároveň ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
 2. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady, potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR.
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Čl. IV

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci je povinný:
 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti;
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

Čl. V

KÚPNA CENA

1. Kúpna cena tovaru, ponúkaného Predávajúcim na https://luxuryfashionstores.sk/ je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru a je vždy uvádzaná s DPH. Zároveň je uvedená aj potvrdzovacom emaile, ktorým Predávajúci potvrdzuje záväznú objednávku Kupujúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny (zvýšenie/zníženie) v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Takáto úprava ceny sa  nevzťahuje na tovar už objednaný Kupujúcim.

3. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

5. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6. Všetky akcie (zľavy) sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Kúpna cena uvedená pri produkte nezahŕňa poplatok za prepravu.

 

Čl. VI

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Platby sa vykonávajú v EUR platbou vopred kreditnou alebo embosovanou debetnou kartou, pričom  Predávajúci akceptuje karty „VISA“; „MasterCard“, „Maestro“, „V PAY“,   „Diners Club/Discover“, „UnionPay“. Platobný prevod prebehne okamžite, v prípade, ak je na karte Kupujúceho dostatočná suma finančných prostriedkov. V prípade ak na karte nemá Kupujúci dostatočnú sumu finančných prostriedkov, prevod bude zamietnutý, o čom bude Kupujúci ihneď oboznámený.
 2. Platby sa môžu uskutočniť aj bankovým prevodom, na účet Predávajúceho.
 3. Kupujúcemu je zaslaný tovar po zaplatení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho. Všetky transakcie budú šifrované, v záujme bezpečnosti Klienta.

 

Čl. VII

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA NA TOVARE A ZODPOVEDNOSŤ ZA TOVAR

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane poplatku za prepravu, ktorý je súčasťou objednávky.

2. Kupujúci preberá zodpovednosť za tovar v okamihu jeho doručenia.

 

Čl. VIII

PREPRAVA TOVARU DO MIESTA DODANIA, DODACIE PODMIENKY

1. Tovar, ktorý Kupujúci objedná prostredníctvom elektronického obchodu, Predávajúci odošle v čo najkratšom termíne, najneskôr však do siedmich pracovných dní odo dňa, kedy samotný Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho.

2. Predávajúci odošle tovar na adresu dodania, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. O odoslaní objednávky bude Predávajúci  Kupujúceho informovať elektronickou poštou na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri zadaní elektronickej objednávky.

3. Kuriérska spoločnosť zašle Kupujúcemu email umožňujúci sledovanie doručovania zásielky. Následne môže Kupujúceho telefonicky, prípadne prostredníctvom SMS kontaktovať pred dodaním tovaru a dohodne s Kupujúcim podrobnosti dodania zásielky. V prípade, ak v dohodnutý deň a čas Kupujúci zásielku nepreberie a prebratím ani nesplnomocní inú osobu, zodpovedá tak za škodu, ktorá tým Predávajúcemu a/alebo kuriérskej spoločnosti vznikla ako dôsledok neúspešného dodania. V prípade opätovného doručenia zásielky, sú všetky náklady účtované Kupujúcemu.

4. Kupujúci pri preberaní tovaru v prítomnosti kuriéra je povinný skontrolovať nepoškodenosť zásielky, ktorá by pri preprave mohla vzniknúť. V prípade poškodenia je nevyhnutné spísať s kuriérskou spoločnosťou protokol o danej skutočnosti s presným popisom poškodenia. Predávajúci neuzná prípadné reklamácie, ktoré sa budú vzťahovať na škody, súvisiace s prebratím poškodeného tovaru a nebude o tom spísaný oficiálny protokol. Predávajúci po prijatí Kupujúcim vrátenú zásielku najskôr skontroluje a až následne budú Kupujúcemu peniaze vrátené najneskôr v lehote do 14 dní, a to len ak vrátenie tovaru spĺňa požadované podmienky

5. Nepoškodenou zásielkou je iba tá, v ktorej je doručený nepoškodený tovar v originálnej krabici, s originálnymi etiketami a plombou (bielou SK páskou). Kuriérska spoločnosť je povinná spísať zápisnicu o doručení zásielky a prevzatí nepoškodeného tovaru. V opačnom prípade je za akúkoľvek škodu, vzniknutú nesprávnym postupom zo strany prepravcu zodpovedná konkrétna kuriérska spoločnosť. V prípade, ak Kupujúci nevráti tovar v originálnej krabici, s originálnymi etiketami a plombou (bielou SK páskou), vrátenie tovaru nebude akceptované. Kupujúci počas skúšania tovaru v žiadnom prípade nesmie odstrihnúť etiketu a ani plombu (bielu SK pásku).

6. Predávajúci dodáva tovar na území Slovenskej republiky a členských štátov EÚ.

7. Kupujúci môže stav svojej objednávky vidieť v bezprostredne automaticky zaslanom emaile, na ktorý sa nedá odpovedať (no reply email). Taktiež ho môže sledovať v časti Tvoja/Vaša objednávka, ak sa prihlási na svoj klientsky účet.

 

Čl. IX

POPLATOK ZA PREPRAVU

 1. Kupujúcemu z exportných zón 1, 2, 3 a 6 budú prepravné náklady účtované na základe celkovej hodnoty nezľavneného tovaru objednávky (NOT IN SALE) a celkovej hodnoty zľavneného tovaru (SALE) nasledovne:
  1. Ak je celková hodnota nezľavneného tovaru (NOT IN SALE) objednávky vyššia alebo sa rovná celkovej hodnote zľavneného tovaru (SALE) objednávky, tak potom:
   • ak je celková hodnota objednávky nezľavneného tovaru (NOT IN SALE) najmenej 1.000 EUR alebo viac, Kupujúcemu poplatok za prepravu nebude účtovaný, preprava bude bezplatná.
    V prípade, ak celková hodnota jednotlivej objednávky za nezľavnený tovar je nižšia než 1.000 EUR, Kupujúcemu budú účtované prepravné náklady vo výške 35 EUR
  2. Ak je celková hodnota zľavneného tovaru (SALE) objednávky vyššia než celková hodnota nezľavneného tovaru (NOT IN SALE) potom:
   • poplatky za prepravu budú vypočítané z celkovej priemernej hmotnosti všetkých položiek v nákupnom košíku, podľa priloženej tabuľky („hmotnosť do“ znamená „nižšia“ a nie „nižšia alebo rovnaká“, takže napríklad 2kg objednaného tovaru v exportnej zóne 3 – výška poplatku za prepravu bude 57 €)
  • Poplatky za prepravy/ exportné zóny:
   ZÓNA 1 2 3 6
   HMOTNOSŤ DO (Kg)  
   0,50 42,00 43,00 44,00 57,00
   1,00 45,00 46,00 47,00 66,00
   1,20 48,00 49,00 50,00 71,00
   2,00 51,00 52,00 53,00 75,00
   2,50 54,00 55,00 57,00 80,00
   3,00 57,00 58,00 60,00 84,00
   3,50 59,00 61,00 63,00 95,00
   4,00 62,00 64,00 66,00 99,00
   4,50 65,00 67,00 70,00 104,00
   5,00 68,00 70,00 73,00 108,00
   6,00 69,00 76,00 80,00 118,00
   7,00 75,00 82,00 87,00 128,00
   8,00 80,00 88,00 93,00 138,00
   9,00 87,00 94,00 100,00 148,00
   10,00 94,00 97,00 102,00 158,00
   Nad 94,00 97,00 102,00 158,00


   Exportná zóna 1: SLOVENSKO (SLOVENSKÁ REPUBLIKA), RAKÚSKO, BELGICKO, DÁNSKO, NEMECKO, FRANCÚZSKO, TALIANSKO, LUXEMBURSKO, HOLANDSKO, SAN MARÍNO
   Exportná zóna 2: ESTÓNSKO, FÍNSKO, ÍRSKO, LOTYŠSKO, LITVA, POĽSKO, PORTUGALSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVINSKO, ŠPANIELSKO, ŠPANIELSKO – BALEÁRSKE OSTROVY, ŠVÉDSKO, MAĎARSKO
   Exportná zóna 3: BULHARSKO, CYPRUS, CHORVÁTSKO, GRÉCKO, MALTA, RUMUNSKO
   Exportná zóna 6: FRANCÚZSKO - KORZIKA

3. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy alebo reklamácií odošle tovar na adresu: LUXURY, Laurinská 10, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.

 

Čl. X

PODMIENKY ZÁRUKY

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá štandardná záručná doba v zmysle všeobecného predpisu, ktorá začína plynúť v deň doručenia (odovzdania) tovaru Kupujúcemu.

2. K zakúpenému tovaru je pri dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (prípadne iný daňový doklad), ktorá zároveň slúži aj ako záručný list .

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a v celej kúpnej cene zaplatený.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov (Reklamačný list).

5. Predávajúci nie je povinný reklamáciu akceptovať, ak Kupujúci tovar použil inak, než je potrebné a na čo je tovar určený a taktiež ak tovar nie je v tom istom stave, ako ho Kupujúci prijal; taktiež predávajúci neuzná reklamáciu poškodeného tovaru (napr. módna obuv v zmysle normy STN EN ISO 19952, Obuv, Slovník je „obuv, ktorá nie je navrhnutá a nevyrába sa na bežné nosenie a pri ktorej sa uprednostňuje módny štýl“).

 

Čl. XI

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ A NEMOŽNOSŤ PLNENIA (VIS MAYOR)

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za takúto skutočnosť sa považuje udalosť, ktorú Predávajúci nemohol predvídať, zabrániť, predísť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle. Medzi takéto udalosti patrí: štrajk a iné protesty, občianske nepokoje, vzbury, teroristické útoky, vojna.  Prírodné katastrofy ako požiar, búrka, zemetrasenie, víchrica, hurikány, explózie ale aj legislatívne zmeny a pod.

2. V prípade, ak takáto skutočnosť nastane, Kupujúci a Predávajúci sú povinní sa navzájom informovať.

3. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť všetky prijaté platby rovnakým spôsobom ako boli odoslané kupujúcim.

 

Čl. XII

VÍRUSY, ŠKODLIVÉ SOFTVÉRY, VZDIALENÉ ÚTOKY A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 1. Predávajúci https://luxuryfashionstores.sk/nezodpovedá za akékoľvek napadnutie zariadenia Kupujúceho, spôsobeného hackerskými útokmi, najmä také napadnutie, ktorého dôsledkom by bolo odoslanie platby za tovar tretej osobe, nie predávajúcemu. 

2. Predávajúci zároveň upozorňuje, že akýkoľvek útok, pasívny alebo aktívny, na predmetnú webovú lokalitu https://luxuryfashionstores.sk/ zo strany akejkoľvek tretej strany, bude riešiť v zmysle príslušnej legislatívy v spolupráci s príslušnými inštitúciami.

3. Prevádzkovateľ https://luxuryfashionstores.sk/ vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru Prevádzkovateľa elektronického obchodu neznámym páchateľom (hackerom).

4.Kupujúci, prípadne iný užívateľ sa zaväzuje, že neporuší práva duševného vlastníctva Predávajúceho súvisiace s predmetnou internetovou stránkou: https://luxuryfashionstores.sk/. Predávajúci upozorňuje, že duševné vlastníctvo podlieha právnej ochrane.

 

Čl. XIII

OCHRANA SPOTREBITEĽA

1. V zmysle § 52 ods. 4 OZ  sa postup kupujúceho, čiže spotrebiteľa, riadi §§ 619 až 627 OZ , zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákonom.

2. V zmysle § 52 ods. 3 OZ sa postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, riadi  §§ 422 až 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

3. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim.  Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru,  nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, alebo treťou osobou.

4. Právo na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/ alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri preprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

5. Pri kúpe produktu je potrebné, aby Kupujúci bol informovaný prostredníctvom príslušných dokumentov o účelovej kategórii toho ktorého výrobku a tým sa vyhol neopodstatneným reklamáciám.

6. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie v Reklamačnom poriadku e-shopu. Reklamáciu možno v prípade elektronického obchodu uplatniť v listinnej podobe elektronickou poštou. Z reklamácie  musí byť jasné najmä:

 1. kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu);
 2. predmet reklamácie, prípadne čoho sa Kupujúci domáha;
 3. komu je reklamácia adresovaná;
 4. účet Kupujúceho, na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru;
 5. dátum podania reklamácie;
 6. podpis Kupujúceho alebo oprávnenej osoby spolu so splnomocnením.

Formulár k podaniu reklamácie: https://www.luxuryfashionstores.sk/_cms/img/sk_reclamo.pdf

7. Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci, až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim, okrem času prepravy tovaru. Kupujúci je povinný v reklamácii čo najvýstižnejšie popísať chybu, ktorú reklamuje. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené záležitosti, bude považovaná za neoprávnenú, a tým nebude uznaná.

8. Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a uhradený v plnej kúpnej cene.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

10. Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť  a o vykonávaní záručných opráv v súlade  § 18 zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona.

11. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho na internetovej stránke https://luxuryfashionstores.sk/.

12. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

13. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ, alebo Predávajúci; nie prepravca.

14. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

15. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

16. Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť riadnym spôsobom reklamáciu u Predávajúceho, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

17. Predávajúci, alebo osoba ním určená vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade so Zákonom a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §§ 622 a  623 OZ. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

18. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle §§ 622 a 623 OZ uplatňuje, je Predávajúci alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa Zákona, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Ak reklamácia nebola v lehote vybavená, má po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie  spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho písomne resp. elektronicky na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Reklamačnom liste.

19. Kupujúci nemá právo uplatniť záruky na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatváraná musel vedieť.

20. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný, obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru;
 2. výmenou tovaru;
 3. vrátením kúpnej ceny;
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
 5. odôvodneným zamietnutím tovaru.

22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby, alebo prostredníctvom emailovej komunikácie.

23. V prípade výmeny tovaru za nový, Kupujúci dostane doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

24. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú a odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 

Čl. XIV

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

1. V zmysle zákona 391/2015 Z. z. zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARSS“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil Spotrebiteľove práva.  

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (ďalej len „návrh“) subjektu ARSS, ak predávajúci na žiadosť podľa ods. 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom ARSS a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

4. Zoznam právnických osôb s oprávnením na alternatívne riešenie je vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

5. V prípade cezhraničného sporu má Spotrebiteľ právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Čl. XV

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A PODMIENKY VRÁTENIA TOVARU

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade a z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve, prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu  za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet Kupujúceho, ktorý je povinný ho Predávajúcemu poskytnúť.

2. Kupujúci, ak je spotrebiteľom,  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa § 7 Zákona odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Pri tovare uzavretom v ochrannom obale v zmysle § 7 ods. 6, písm.  e) Zákona spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť. Po uvedenej zákonnej lehote Predávajúci v žiadnom prípade odstúpenie od zmluvy neakceptuje. Formulár na odstúpenie zmluvy: https://www.luxuryfashionstores.sk/sk/c_13/form-reclamo

3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúceho je Kupujúci povinný najskôr kompletne vyplniť Formulár na vrátenie produktu, ktorý  nájde na web linku uvedenom v bode 2 tohto článku, resp. na webstránke e-shopu. Kupujúci je povinný tovar spolu s príslušenstvom vrátane príslušnej dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale vrátane originálnych etikiet, plomby (bielej SK pásky) zabaliť tak, aby zabránil poškodeniu tovaru počas prepravy prepravnou spoločnosťou. Kupujúci je povinný uistiť sa, že krabica, do ktorej zabalil tovar je pevná a v dobrom stave. Odporúčame Kupujúcemu, aby nepoužíval krabice, ktoré sú príliš veľké pre tovar, pretože riziko deformácie je v tomto prípade vysoké. Krabicu je potrebné prelepiť vhodnou lepiacou páskou do tvaru písmena H na vrchnej aj spodnej časti. Takto pripravený a zabalený tovar je klient povinný odoslať späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade, ak Kupujúci nedodrží uvedený postup, Predávajúci odstúpenie od zmluvy neakceptuje.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar zaslaný na dobierku.

6. Kupujúcemu  sa tovar odporúča zaslať kuriérskou spoločnosťou. V prípade odoslania tovaru poštovou prepravou, odporúčame balík poistiť a zaslať doporučene. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru pri spätnom doručení.
Náklady spojené s vrátením tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa upozornenia uvedeného v bode 3. tohto článku znáša v plnej miere Kupujúci. Kupujúci je povinný tovar zaslať na adresu: FASHIONMAN INTERNATIONAL s.r.o., Gorkého 9, 81101 Bratislava, Slovenská republika.

7. Včasné odvolanie objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
 
8. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v  pôvodnom obale a nie je poškodený, za poškodenie sa považuje aj vôňa parfému (prípadne iných vôní a zápachu), ktoré na tovare zostávajú a nevyprchajú, alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky  v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho uvedený Kupujúcim.

9. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe. Avšak Kupujúci a Predávajúci sa majú právo dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

10. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení zmluvy, predmetom ktorého je predaj tovaru, vrátiť Kupujúcemu platby skôr, ako mu je tovar doručený.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy predovšetkým z nasledujúcich dôvodov:
i. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane Predávajúceho;
ii. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho inak ho zaobstarať;
iii. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predávajúci tovar nakupuje.

12. Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy neruší nárok Predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch, vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodane tovaru Kupujúcemu.

13. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov, zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

14. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v tomto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu. Zároveň má Predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

 

Čl. XVI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

2. Pri nákupe prostredníctvom https://luxuryfashionstores.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na https://luxuryfashionstores.sk.

4. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar na svojom webovom sídle https://luxuryfashionstores.sk .

5. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa  zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho.

 

V Bratislave, dňa 01.10. 2020

Naše značky

Zaregistrovať sa na odber nášho newslettra